Telewizja,Internet,Telefon Internet Gliwice Telewizja Gliwice Telefon Gliwice

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego dalej „RODO” oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016, informujemy:

1. Administratorem Państwa danych jest Multinet Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kopernika 47/1a, 44-117 Gliwice, NIP: 969-162-33-97, REGON 366711832 organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydzał Gospodarczy pod numerem KRS: 0000666800 Kapitał zakładowy 25 000PLN numer w rejestrze UKE: 11967

2. Dane osobowe zbierane są od Państwa bezpośrednio przez firmę Multinet Sp. z o.o. lub przez członków grupy Multinet tj. Kopnet S.C.Marek Szczudło Juliusz Kostrzewski, Sownet Tomasz Gąsior i Void Optical Systems Mikołaj Welon.

3. Posiadanie i gromadzenie danych ma miejsce w następujących celach:

a. Zawieranie i świadczenie umowy, działania techniczne wymagane do świadczenia usług, a zwłaszcza usuwanie awarii i zapewnianie wysokiego poziomu świadczenia usług – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b. Realizacja przez naszą firmę obowiązków prawnych, w tym zbierania i przechowywania określonych rodzajów danych telekomunikacyjnych zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Ustawy Prawo Telekomunikacyjne i innych ustaw – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) RODO

4. Realizacja uzasadnionych interesów prawnych naszej firmy , zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f) RODO takich jak:

4.1 wykrywanie i zapobieganie nadużyć,

4.2 wsparcie usługi,

4.3 weryfikacja płatności i/lub wiarygodności klienta,

4.4 marketing usług własnych lub współświadczonych

4.5 dochodzenie i obrona przed roszczeniami,

4.6 tworzenie statystyk potrzebnych do diagnozowania awarii, stopnia wykorzystania łączy i ich przeciążenia, sprzedaży usług własnych itp, wymaganych do racjonalnego prowadzenia przedsiębiorstwa w branży telekomunikacyjnej

5. Wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych określa zakres możliwości ich przetwarzania przez nas.

6. W przypadku wyrażenia zgody na profilowanie, zebrane dane mogą być poddane profilowaniu, czyli zautomatyzowanej analizie danych w szczególności w celu opracowania statystyk ruchu sieciowego, awarii, czy preferencji zakupowych. Profilowanie może być realizowane przy pomocy plików cookies w przeglądarce podczas wejścia na nasze strony internetowe, zgodnie z ustawieniami przeglądarki internetowej. Każdy użytkownik ma możliwość zmienić ustawienia przeglądarki odnośnie wyrażonych zgód.

7. Posiadane przez nas dane mogą być udostępniane poniższym typom odbiorców celem realizacji konkretnych zadań:

7.1 Podmiotom serwisującym sieć, firmom telekomunikacyjnym itp wykonującym dla nas czynności konieczne do świadczenia naszych usług,

7.2 Współpracownikom naszej firmy i partnerom biznesowym celem oferowania usług lub towarów oraz realizacji zawartych umów,

7.3 Podmiotom powiązanym z Multinet Sp. z o.o. – w celu prawidłowej realizacji usług oraz marketingu usług,

7.4 Firmom pocztowym i kurierskim celem dostarczenia listów i przesyłek,

7.5 Instytucjom państwowym w tym Prezesowi UKE oraz organom ścigania – wyłącznie wypełniając obowiązki prawne nałożone na nas, przez Ustawodawcę lub w zakresie wynikającym z umowy,

7.6 Firmom i instytucjom zajmującym się windykacją – w przypadku windykacji należności,

7.7 Operatorom usług płatniczych oraz bankom – w zakresie wynikającym z rozliczeń finansowych,

7.8 Podmiotom zajmującym się profesjonalnie wsparciem w obsłudze przedsiębiorstw, np. w zakresie dostarczania oprogramowania, urządzeń biurowych, usług księgowych etc.

7.9 Innym podmiotom – jeśli wynika to z umowy i to w zakresie z niej wynikającym.

8. Obecnie nie posiadamy w planach przekazywania przetwarzanych danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Gdyby jednak w przyszłości sytuacja uległa zmianie i wystąpiła taka konieczność, wówczas poinformujemy o tym fakcie co najmniej na naszych stronach WWW, w zakładce lub dokumencie poświęconym ochronie danych osobowych.

9. Dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, co najczęściej oznacza okres 5 lat od końca roku, w którym doszło do ich zgromadzenia. W razie powstania prawnie uzasadnionego interesu, okres ten może zostać przedłużony do czasu jego wygaśnięcia lub, jeśli jest to w danym wypadku dopuszczalne, do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu. W razie przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, będzie ona trwać do czasu jej odwołania.

10. W dowolnej chwili mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danych – o ile nie wynika inaczej z przepisów obowiązującego prawa.

11. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może ona w dowolnym momencie zostać wycofana. Pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

12. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na dzień powstania niniejszej klauzuli jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Zbierane dane są najczęściej niezbędne do realizacji świadczenia zawartej umowy lub służą wypełnianiu innych obowiązków spoczywających na przetwarzającym. Gdy przetwarzanie danych wymagane jest przepisami prawa, w zależności od przypadku prawnego, niewyrażenie lub ograniczenie zgody jest albo całkowicie niemożliwe, albo uniemożliwia dalsze świadczenie usług na Państwa rzecz. Podczas zawierania umowy, udzielamy informacji jakie dane nie są konieczne celem jej świadczenia.

14. W przyszłości może powstać potrzeba przetwarzania pozyskanych danych na cele inne, niż je pierwotnie zbierano. W takim wypadku zostaną przekazane Państwu wszelkie niezbędne informacje dotyczące takiego przetwarzania.

15. W razie jakiekolwiek pytań, wątpliwości lub nieścisłości związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych, prosimy o kontakt na adres: biuro@multinet.gliwice.pl

Z poważaniem,

Multinet Sp. z o.o.